Աշխատանք 41:1-34
Աշխատանք 42:1-17
Սաղմոսներ 101:5-8
Առակներ 23:31-35
1 Կորնթացիներ 7:1-19