Եսայիա 37:1-38
Եսայիա 38:1-22
Սաղմոսներ 109:14-20
Առակներ 26:1-1
Գաղատացիներ 1:1-24