2 Şamuel 17:1-29
2 Şamuel 18:1-33
Zəbur 66:16-20
Süleymanın Məsəlləri 16:31-32
Yəhya 7:28-53