Izaija 13:1-22
Izaija 14:1-32
Psalmi 106:19-23
Izreka 25:6-7
2 Korinæanima 3:1-18