Izaija 15:1-9
Izaija 16:1-14
Psalmi 106:24-31
Izreka 25:8-10
2 Korinæanima 4:1-18