Izaija 17:1-14
Izaija 18:1-7
Psalmi 106:32-39
Izreka 25:11-12
2 Korinæanima 5:1-21