Izaija 25:1-12
Izaija 26:1-21
Psalmi 107:23-32
Izreka 25:18-19
2 Korinæanima 1:9-15