Izaija 1:1-31
Izaija 2:1-22
Psalmi 105:1-6
Izreka 24:23-25
1 Korinæanima 14:21-40