Izaija 5:1-30
Izaija 6:1-13
Psalmi 105:23-26
Izreka 24:28-29
1 Korinæanima 15:29-58