૨ સેમ્યુઅલ ૧૭:૧-૨૯
૨ સેમ્યુઅલ ૧૮:૧-૩૩
ગીતશાસ્ત્ર ૬૬:૧૬-૨૦
ઉકિતઓ ૧૬:૩૧-૩૨
જ્હોન ૭:૨૮-૫૩