Firistoci 15:1-33
Firistoci 16:1-34
Zabura 26:6-12
Karin Magana 10:8-8
Markus 4:1-20