1 Sarakuna 1:1-53
1 Sarakuna 2:1-46
Zabura 68:11-14
Karin Magana 17:7-9
Yohanna 9:24-41