Farawa 1:1-31
Farawa 2:1-25
Zabura 1:1-6
Karin Magana 1:1-7
Mattiyu 1:1-25