Farawa 19:1-38
Farawa 20:1-18
Zabura 6:1-5
Karin Magana 3:1-4
Mattiyu 8:1-17