Farawa 23:1-20
Farawa 24:1-67
Zabura 7:1-5
Karin Magana 3:7-8
Mattiyu 9:1-17