Farawa 27:1-46
Farawa 28:1-22
Zabura 7:9-17
Karin Magana 3:11-12
Mattiyu 10:1-20