Farawa 33:1-20
Farawa 34:1-31
Zabura 9:1-5
Karin Magana 3:21-26
Mattiyu 12:1-21