Farawa 39:1-23
Farawa 40:1-23
Zabura 10:1-11
Karin Magana 4:1-6
Mattiyu 13:31-58