Farawa 41:1-57
Farawa 42:1-38
Zabura 10:12-18
Karin Magana 4:7-9
Mattiyu 14:1-21