Farawa 45:1-28
Farawa 46:1-34
Zabura 12:1-8
Karin Magana 4:14-17
Mattiyu 15:1-20