Farawa 47:1-31
Farawa 48:1-22
Zabura 13:1-6
Karin Magana 4:18-19
Mattiyu 15:21-39