Farawa 49:1-33
Farawa 50:1-26
Zabura 14:1-7
Karin Magana 4:20-24
Mattiyu 16:1-28