Fitowa 9:1-35
Fitowa 10:1-29
Zabura 17:8-15
Karin Magana 5:21-23
Mattiyu 20:1-16