Irmiya 5:1-31
Irmiya 6:1-30
Zabura 117:1-2
Karin Magana 27:3-4
Kolossiyawa 1:1-29