Irmiya 7:1-34
Irmiya 8:1-22
Zabura 118:1-4
Karin Magana 27:5-6
Kolossiyawa 2:1-23