Irmiya 9:1-26
Irmiya 10:1-25
Zabura 118:5-9
Karin Magana 27:7-7
Kolossiyawa 3:1-25