Irmiya 13:1-27
Irmiya 14:1-22
Zabura 118:15-20
Karin Magana 27:9-9
1 Tessalonikawa 1:1-10