Irmiya 15:1-21
Irmiya 16:1-21
Zabura 118:21-24
Karin Magana 27:10-10
1 Tessalonikawa 2:1-20