Irmiya 25:1-38
Irmiya 26:1-24
Zabura 119:25-32
Karin Magana 27:17-17
2 Tessalonikawa 2:1-17