Irmiya 27:1-22
Irmiya 28:1-17
Zabura 119:33-40
Karin Magana 27:18-18
2 Tessalonikawa 3:1-18