Irmiya 43:1-13
Irmiya 44:1-30
Zabura 119:97-104
Karin Magana 28:3-3
2 Timoti 2:1-26