Irmiya 45:1-5
Irmiya 46:1-28
Zabura 119:105-112
Karin Magana 28:4-4
2 Timoti 3:1-17