Irmiya 1:1-19
Irmiya 2:1-37
Zabura 116:5-14
Karin Magana 27:1-1
Filibbiyawa 3:1-21