Irmiya 3:1-25
Irmiya 4:1-31
Zabura 116:15-16
Karin Magana 27:2-2
Filibbiyawa 4:1-23