Hosiya 1:1-11
Hosiya 2:1-22
Zabura 138:4-6
Karin Magana 29:17-17
1 Yohanna 3:1-24