Hosiya 9:1-17
Hosiya 10:1-15
Zabura 139:13-16
Karin Magana 29:21-21
3 Yohanna 1:1-14