Firistoci 5:1-19
Firistoci 6:1-23
Zabura 24:1-6
Karin Magana 9:7-9
Mattiyu 28:1-20