Firistoci 7:1-38
Firistoci 8:1-36
Zabura 24:7-10
Karin Magana 9:10-12
Markus 1:1-22