Fitowa 15:1-27
Fitowa 16:1-36
Zabura 18:20-27
Karin Magana 6:12-15
Mattiyu 21:23-46