Firistoci 11:1-47
Firistoci 12:1-8
Zabura 25:8-15
Karin Magana 10:1-3
Markus 2:1-28