Firistoci 14:1-57
Zabura 26:1-5
Karin Magana 10:6-7
Markus 3:20-35