Firistoci 19:1-37
Firistoci 20:1-27
Zabura 27:4-10
Karin Magana 10:10-12
Markus 5:1-20