Firistoci 21:1-24
Firistoci 22:1-33
Zabura 27:11-14
Karin Magana 10:13-16
Markus 5:21-43