Firistoci 25:1-55
Zabura 28:6-9
Karin Magana 10:19-21
Markus 6:30-56