Fitowa 21:1-36
Fitowa 22:1-29
Zabura 18:45-50
Karin Magana 6:26-29
Mattiyu 23:1-22