Fitowa 27:1-21
Fitowa 28:1-43
Zabura 20:1-5
Karin Magana 7:1-5
Mattiyu 24:29-51