Ƙidaya 21:1-35
Ƙidaya 22:1-41
Zabura 33:10-17
Karin Magana 11:25-26
Markus 12:28-44