Ƙidaya 27:1-23
Ƙidaya 28:1-31
Zabura 34:8-14
Karin Magana 11:29-29
Markus 14:1-26