Ƙidaya 29:1-39
Ƙidaya 30:1-16
Zabura 34:15-22
Karin Magana 11:30-31
Markus 14:27-54