Ƙidaya 33:1-56
Ƙidaya 34:1-29
Zabura 35:9-16
Karin Magana 12:2-2
Markus 15:1-24